top of page
hydrogen valley

ΟΡΑΜΑ - ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Tο έργο CRAVE-H2 Hydrogen Valley of Crete-Aegean περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία μιας σειράς καινοτόμων τεχνολογιών υδρογόνου στο νησί της Κρήτης με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, καθώς καλύπτει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βασικός στόχος είναι να ανδειχθεί το υδρογόνο ως σημαντικός πηρύνας πράσινης ανάπτυξης στην Κρήτη, με σκοπό τη μείωση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που προκαλείται απο τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων στο νησί. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ασφαλή χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα, αλλά επίσης θα δοθεί έμφαση και στο θετικό αντίκτυπο που θα έχει η εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών στην τοπική κοινωνία. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος θα τονιστούν καθόλη τη διάρκεια του έργου.

Όραμα

Το έργο CRAVE-H2 θα προσφέρει πολλά οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινότητα, καθώς επενδύσεις αναμένονται σε όλη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, από την παραγωγή (όπου αναμένεται να υπάρξει παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω του έργου ΑΙΓΑΙΟ, κατά το οποίο θα εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες συνολικής παραγωγής 582 MW) μέχρι την αποθήκευση σε υψηλή πίεση και τη διανόμή της πράσινης ενέργειας σε σταθμό αποθήκευσης υδρογόνου και σε άλλους πιθανούς χρήστες.  Το έργο Cretan-Aegean hydrogen valley έχει ήδη ξεκινήσει και έχει την πλήρη υποστήριξει της περιφέρειας και των τοπικών δήμων, εκ των οποίων όλοι έχουν ως στόχο τη μετάβαση σε μια "οικονομία πράσινου υδρογόνου".

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το έργο αφορούν τα στάδια: Σχεδιασμού, Αδειοδοτήσειων, Διανομής και Λειτουργίας που σχετίζονται εν γένει με την οικονομία υδρογόνου, καθώς θα είναι η πρώτη φορα που γίνεται εμπορική χρήση υδρογόνου στην Ελλάδα. 

crete gap_edited.jpg

Η μεγάλη εικόνα

Το έργο CRAVE-H2 είναι ένα από τα έργα που είναι απαραίτητο ως έργο πιλοτικού χαρακτήρα, ώστε να ληφθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τη δομή της μελλοντικής αγοράς υδρογόνου στην Κρήτη και την Ελλάδα και βρίσκεται σε ενα σημέιο γεωστρατηγικής σημασίας, όπου ο κύριος εταίρος EUNICE κατασκευάζει την πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αφρικής, επιτρέποντας φθηνή πράσινη ενέργεια απο ΦΒ να εισαχθεί στην αγορά ρεύματος και υδρογόνου της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η βασική τοποθεσία του έργου είναι το λιμάνι του Αθερινόλακκου και θα επιτρέψει στο μέλλον να υπάρξει η εισαγωγή και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών υδρογόνου μεγάλης σημασίας για την Κρήτη, όπως τα πλοία υδρογόνου και την ευρύτερη χρήση υδρογόνου στον τομέα της ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού. Ο σκοπός συνεπώς αυτού του έργου ειναι η ανάπτυξη, εισγωγή και παρουσίαση των δυνατοτήτων μιας κοιλάδας υδρογόνου, τόσο όσον αφορά τη διάρκεια του έργου αλλά και στο τι μπορεί να επιτευχθεί μετά απο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι:

• Δημιουργία του πρώτου κόμβου πράσινου υδρογόνου της Ελλάδας στον Αθερινόλακκο.

• Έναρξη της διασύνδεσης με Αφρική και της εισαγωγής ρεύματος μέσω του GAP Interconnector.

h2 crete valley concept

Τα κύρια καινοτόμα στοιχεία της κοιλάδας υδρογόνου του Αθερινόλακκου είναι:

 

  • ​Ηλεκτρολύτης τεχνολογίας AEL με συνολοκή χωρητικότητα 3 MWel με μέγιστη παραγωγή 500 τόνων/χρόνο υδρογόνου

  • Κυψέλη Καυσίμου PEM : 0.4 MWel (ετήσια παραγωγή με απόδοση CF: 50%), 100 τόννοι (π.χ. 20% από το υδρογόνο που θα παραχθεί, και θα λειτουργήσει σαν ενα ισχυρό εργαλείο για αποθήκευση ενέργειας και συντονισμό του δικτύου, και θα το λειτουργήσει ο κύριος εταίρος EUNICE)

  • Λεωφορεία υδρογόνου και άλλα μέσα μεταφοράς και οχήματα υδρογόνου

  • Επαναχρησιμοποίηση του νερού που θα παράγεται από την κυψέλη καυσίμου

  • Περιλαμβάνονται όλοι οι απαιτούμενοι μετατροπείς AC/DC και  DC/AC 

  • Εκτενής έρευνα για την πιθανή χρήση του υδρογόνου σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, στη βιομηχανία και στη ναυτιλία για την περίπτωση της Κρήτης.

bottom of page